×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

VÝSKUM A VÝVOJ

Výskum a vývoj

Spoločnosť Amgen sa usiluje stať sa najlepšou spoločnosťou v oblasti výskumu, vývoja a výroby humánnych liekov. Na to, aby sme tento cieľ dosiahli, je potrebné začať vytvorením čo najlepšej organizácie zameranej na výskum a vývoj.

V našom výskumno-vývojárskom úsilí uplatňujeme štyri hlavné princípy. Prvým z nich je zameranie sa na závažné ochorenia. Vzhľadom na problematickosť úspešného vývoja novej liečby sa zameriavame na vývoj terapií, ktoré pomôžu napĺňať potreby pacientom trpiacim najzávažnejšími ochoreniami.

Náš druhý hlavný princíp spočíva v nezávislosti od postupov – teda v prispôsobovaní prostriedkov úlohám. Malé molekuly, tak ako aj bioterapeutiká (biologické lieky), sa vyznačujú charakteristickými výhodami i nevýhodami. Náš prístup, ktorý je založený na nezávislosti od postupov nám umožňuje ovplyvňovať výhodné stránky konkrétneho prístupu, tak aby najlepšie vyhovovali zastaveniu ochorenia. K práci na poli ochorení nás poháňajú naše schopnosti v oblasti vývoja liečiv. Vždy pred nami stojí otázka: Aký je pre dané ochorenie najlepší liečebný prístup?

Tretí hlavný dôraz našej firmy je zamerať sa na štúdium ochorenia na vzorkách pacientov. V rámci nášho odvetvia sa totiž príliš často odhalí skutočnosť, že experimentálne modely vykazujú z hľadiska humánnych ochorení iba nízku predikčnú hodnotu, čo často spôsobuje zlyhávanie klinických skúšaní a eskaláciu nákladov na vývoj liečiv. I keď je omnoho náročnejšie skúmať ochorenie u človeka, domnievame sa, že to je jediný spôsob ako úspešne vyvíjať humánne lieky. Definovanie kľúčových prvkov ochorenia v rámci populácií pacientov podnecuje naše investície do výskumu a vývoja potenciálnych liečiv, o ktoré sa usilujeme. Okrem toho vyvíjame prístupy klinických skúšaní, ktoré umožňujú uskutočňovať kľúčové rozhodnutia v skorších fázach vývoja lieku, čím sa v konečnom dôsledku znížia celkové náklady na jeho vývoj.

Náš štvrtý princíp, ktorým je bezchybná integrácia, informuje o všetkom, čomu sa venujeme. Snažíme sa o integráciu našej organizácie zapracovaním našich vyhliadok na predaj a marketing, klinický vývoj a elementárny výskum do všetkých našich vývojárskych programov. Dôležité poznatky z pochopenia liekového trhového prostredia prechádzajú do základného výskumu a klinického vývoja, a naopak. Zosúladenie našich priorít v rámci týchto funkcií zabezpečuje, že naša spoločnosť vyvíja potenciálne liečivá tak, aby sa pokryli nenaplnené zdravotné potreby pacientov, a aby sme sa prispôsobili meniacim sa požiadavkám trhového prostredia.

Ani uvedené štyri hlavné princípy dohromady nepostačujú pre zabezpečenie úspechu našej organizácie. Rovnako potrebná je tvrdá práca a inteligencia spojená s intuíciou a štipkou šťastia. Vďaka zapojeniu všetkých uvedených zložiek môžeme dosiahnuť náš cieľ stať sa najlepšou firmou v oblasti humánnych liečiv.