×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

 • 1. V akých prípadoch zbiera spoločnosť Amgen vaše osobné informácie?

 • 2. Prečo spracováva spoločnosť Amgen vaše osobné informácie?

  Spoločnosť Amgen môže spracovávať vaše osobné informácie na základe ktoréhokoľvek z nasledujúcich právnych dôvodov: (A) legitímne obchodné účely, (B) ak ste s tým udelili súhlas, (C) keď je to potrebné na dodržanie súladu s právnymi a regulačnými povinnosťami spoločnosti Amgen a (D) keď je to potrebné na splnenie zmluvy, na základe ktorej ste sa zapojili do danej činnosti.

  Legitímne obchodné účely spoločnosti Amgen Aktivity spojené so spracovávaním
  • Odborné a vedecké aktivity spoločnosti Amgen
  • Propagácia a vyhodnotenie produktov a služieb spoločnosti Amgen
  • Komunikovanie s personálom spoločnosti Amgen v teréne
  • Účasť na odborných stretnutiach a kongresoch
  • Odpovede na žiadosti o lekárske informácie
  • Vaša identifikácia a zapojenie v úlohe vedeckého experta alebo odborného vedúceho
  Správa a plnenie zmluvy
  • Na zaplatenie služieb alebo preplatenie vašich nákladov
  • Na pomoc pri plánovaní vašich ciest súvisiacich s obchodnými aktivitami alebo produktami spoločnosti Amgen
  • Na spravovanie vašej účasti na klinických skúšaniach
  Súlad s právnymi a regulačnými povinnosťami
  • Bezpečnostné nahlasovanie nežiaducich udalostí: Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
  • Klinické skúšania: Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
  • Transparentnosť: Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
  Súhlas
  • Účasť na online prieskumoch a službách alebo aplikáciách
  • Súhlas, ktorý poskytnete našim poskytovateľom tretích strán (napr. Cegedim)
  • Transparentnosť, ak neexistuje miestna legislatíva
 • 3. Aký druh osobných informácií spracovávame?

  Podľa toho, na aké účely sa vaše osobné údaje zbierajú, spoločnosť Amgen môže spracovať:

  • vaše meno,
  • vaše kontaktné informácie, ako je adresa, e-mail alebo telefónne číslo,
  • vaše odborné informácie, ako sú oblasti špecializácie a pracovné skúsenosti,
  • dátumy a stručné zhrnutie vašej komunikácie s obchodnými zástupcami alebo lekárskym personálom spoločnosti Amgen,
  • finančné a bankové informácie, ale iba v prípade, ak sú potrebné na zaplatenie za služby alebo preplatenie vašich nákladov,
  • odborné registračné číslo,
  • žiadosť, ktorú ste podali, a akékoľvek údaje potrebné na splnenie tejto žiadosti (napr. dátum cestovania na kongres).
 • 4. Kto má prístup k vašim osobným informáciám?

  Podľa toho, na aké účely sa osobné informácie zbierajú, prístup k týmto informáciám môže mať:

  • poverený personál spoločnosti Amgen alebo jej zástupcovia, ktorí konajú v mene spoločnosti Amgen, v súlade s príslušným zákonom na ochranu súkromných údajov,
  • regulačné úrady a etické komisie alebo iné tretie strany podľa príslušných zákonov,
  • tretie strany, ktoré spracovávajú osobné informácie ako spracovatelia podľa pokynov spoločnosti Amgen (napríklad cestovná agentúra alebo klinická výskumná organizácia), a
  • tretie strany, s ktorými spoločnosť Amgen spolupracuje (napríklad iné farmaceutické spoločnosti), ale iba po tom, ako boli prijaté primerané kroky, ktoré umožnia poskytovať tieto informácie v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov.
 • 5. Kde sa spracovávajú vaše informácie?

  Amgen je mnohonárodná spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Amgen má údajové centrá na celom svete vrátane Európskej únie a Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Amgen môže spracovávať osobné informácie v globálnych databázach, ku ktorým môže mať prístup poverený personál spoločnosti Amgen na celom svete.

  Prenos údajov mimo Európu sa vykonáva v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Nezávisle od toho, kde sa vaše osobné informácie zbierajú alebo spracovávajú, spoločnosť Amgen dodržiava a zabezpečí, aby poskytovatelia služieb dodržiavali príslušné administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich informácií.

  Prenos osobných informácií medzi spoločnosťou Amgen a subjektmi z jej skupiny sa riadi príslušnými zákonmi a našimi Záväznými korporátnymi pravidlami (Binding Corporate Rules, BCR). Viac informácií o BCR vrátane pokynov na podanie sťažnosti v súvislosti so spracovávaním vašich osobných informácií, ktoré predstavuje porušenie BCR, získate na webovej lokalite http://www.amgen.com/bcr/.

  Príjemcovia osobných informácií Bezpečnostné opatrenia používané pri prenose osobných informácií do krajín, ktoré komisia eú neprehlásila za adekvátne Ďalšie informácie

  Skupina spoločností Amgen

  Záväzné korporátne pravidlá (BCR) spoločnosti Amgen

  Ak chcete získať informácie o BCR spoločnosti Amgen alebo podať sťažnosť v súvislosti so spracovávaním svojich osobných informácií, ktoré predstavuje porušenie BCR, navštívte: http://www.amgen.com/bcr/ .

  Dodávatelia služieb, ktorí spracovávajú osobné informácie podľa pokynov spoločnosti Amgen

  Modelové zmluvy (štandardné zmluvné klauzuly) vo forme, ktorú odsúhlasila Európska komisia

  Ak chcete získať informácie o modelových zmluvách vrátane obsahu modelovej zluvy, navštívte: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.html

  Ak chcete získať viac informácií o tom, ako spoločnosť Amgen používa modelové zmluvy, kontaktujte Kanceláriu na ochranu osobných údajov spoločnosti Amgen na adrese: privacyoffice@amgen.com

 • 6. Uchovávanie vašich osobných informácií

  Spoločnosť Amgen spracováva vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a nas uchovanie vašich osobných informácií v súlade s ustanoveniami platných zákonov a predpisov.

  Kritériá, ktoré sa dodržiavajú, sa stanovujú podľa:

  • účelu, na ktorý sa údaje zbierajú, a splnenia tohto účelu,
  • základu, z ktorého zber údajov vychádza, napr. v prípade súhlasu platí, že ho môžete kedykoľvek odvolať,
  • obdobia povinného uchovávania uvedeného v zmluvných a regulačných požiadavkách.
    

  Ak chcete získať viac informácií o konkrétnom spôsobe spracovania, kontaktujte úradníka spoločnosti Amgen na ochranu osobných údajov na adreseprivacyoffice@amgen.com alebo (adresa miestnej pobočky).

 • 7. Ako môžete získať prístup k svojim osobným informáciám, ktoré spracovávame, opraviť ich alebo vymazať?

  Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným informáciám, ich opravu alebo vymazanie, kontaktujte úradníka spoločnosti Amgen na ochranu osobných údajov na adrese privacyoffice@amgen.com alebo Amgen Slovakia s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava.
 • 8. Ako môžete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov?

  V súlade s právom na prenosnosť údajov môžete získať vaše osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Amgen, v štruktúrovanom, bežne používanom formáte, ktorý je čitateľný strojom.

  Majte na pamäti, že toto právo podlieha určitým podmienkam a môžete oň požiadať kontaktovaním Kancelárie spoločnosti Amgen na ochranu osobných údajov na adrese privacyoffice@amgen.com

 • 9. Ako môžete podať sťažnosť orgánu dohľadu?

 • 10. Ako môžete kontaktovať úradníka na ochranu osobných údajov?

  Data Protection Officer,
  Amgen Slovakia s.r.o.,
  Einsteinova 23,
  851 01 Bratislava.
  privacyoffice@amgen.com

 

Aktualizované v apríli 2018