×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

OCHRANA ÚDAJOV

Vyhlásenie spoločnosti Amgen o ochrane osobných údajov pre Európu

Spoločnosť Amgen Inc., Amgen Slovakia, a/alebo jej pobočky a partneri so spoločným označením (ďalej len „spoločnosť Amgen”, „my” alebo „náš/naše”) sa zaväzujú rešpektovať vaše súkromie a vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje praktiky spoločnosti Amgen v oblasti ochrany osobných údajov.

Ak ste zdravotnícky pracovník, prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre zdravotníckych pracovníkov.

Spoločnosť Amgen použije vaše osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi požiadavkami.

Všetkým používateľom našej stránky odporúčame, aby si pozorne prečítali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby sa bližšie oboznámili so zásadami a postupmi, ktoré sme vytvorili na ochranu osobných údajov, vrátane osobných údajov súvisiacich so zdravotným stavom, a aby lepšie pochopili naše vzťahy s tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k týmto údajom.

 • I. Zhromažďovanie, používanie a sprístupňovanie osobných údajov

 • II. Odkazy na iné webové stránky

  Webové stránky spoločnosti Amgen obsahujú odkazy na iné webové stránky, o ktorých si myslíme, že budú pre vás užitočné a informatívne. Berte však na vedomie, že neschvaľujeme ani neodporúčame obsah alebo služby týchto stránok, a nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov týchto iných stránok. Odporúčame vám, aby ste si prečítali a vedeli o zásadách ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Pamätajte, že výroky v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vzťahujú výhradne na údaje zhromažďované spoločnosťou Amgen.

 • III. Webové stránky so spoločným označením

  K vašim osobným údajom bude mať prístup výhradne spoločnosť Amgen a tretie strany, ktoré spracúvajú osobné údaje ako spracovatelia údajov podľa pokynov spoločnosti Amgen. Môžeme použiť tretie strany na poskytovanie služieb a informácií na našej webovej stránke a môžeme poskytovať služby so spoločným označením v spolupráci s ďalšími tretími stranami, s ktorými spoločnosť Amgen spolupracuje (napríklad ďalšie farmaceutické spoločnosti), za predpokladu, že ste súhlasili s takýmto použitím. Sprístupňovanie a používanie osobných údajov tretími stranami konajúcimi podľa pokynov spoločnosti Amgen sa riadi dohodami, ktoré vyžadujú primeranú ochranu osobných údajov.

  Na stránkach so spoločným označením uvidíte na svojej obrazovke logo spoločnosti Amgen i logo partnera so spoločným označením. Aby ste mali prístup k dostupným službám na stránke so spoločným označením, budete možno musieť vyplniť nový on-line registračný formulár, a tieto registračné údaje môžu byť zdieľané s partnermi so spoločným označením spoločnosti Amgen.

  Ak to vyžadujú platné zákony, pravidlá a nariadenia, osobné údaje sprístupnime regulačným úradom a etickým komisiám a/alebo, za určitých obmedzených okolností, sa od spoločnosti Amgen môže vyžadovať poskytnutie vašich osobných údajov v rámci odpovede na súdny príkaz, predvolanie, príkaz na prehliadku, zákon alebo nariadenie.

  Nesúvisiacej tretej strane nepredáme ani nesprístupníme žiadne priamo alebo nepriamo identifikovateľné údaje alebo osobné údaje súvisiace so zdravým, ktoré poskytnete na našej stránke.

 • IV. Naše zásady týkajúce sa detí

  Obsah a služby webovej stránky spoločnosti Amgen sú určené pre dospelých používateľov. Táto stránka nie je namierená na deti. Ak sa dozvieme, že neplnoletý používateľ na našej stránke dobrovoľne odovzdal osobné údaje alebo údaje súvisiace so zdravím, alebo že poskytovateľ dobrovoľné odovzdal údaje o pacientovi, ktorý je identifikovaný ako neplnoletý, takéto údaje vymažeme z našich aktívnych databáz, ak platný zákon nevyžaduje ponechanie takýchto údajov.

 • V. Vaše práva/voľby týkajúce sa ochrany osobných údajov (vrátane prístupu k osobným údajom a ich úprave a sťažností týkajúcich sa ochrany osobných údajov)

  • Ako môžete pristupovať, opravovať alebo vymazať osobné údaje o vás, ktoré spracúvame?

   Máte právo požiadať o prístup, opravu/aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov (vrátane vašich údajov súvisiacich so zdravým). Takúto žiadosť môžete vykonať kedykoľvek kontaktovaním vášho zástupcu pre ochranu osobných údajov na adrese privacy@amgen.com alebo Amgen Slovakia s.r.o.,Bottova 2A,Sky Park Offices,Bratislava 811 09,Slovensko. Poskytneme vám prístup k údajom, ktoré o vás máme, opravíme/aktualizujeme a/alebo vymažeme tie údaje, ktoré nám poskytol zdravotnícky pracovník alebo spotrebiteľ vo vzťahu k nežiaducej udalosti lieku.

   Odstránenie každého jedného záznamu vašich údajov z našich serverov nie je technologicky možné. Potreba zálohovania našich systémov na ochranu údajov pred neúmyselnou stratou znamená, že kópia údajov o vás (vrátane vašich údajov súvisiacich so zdravím) môže existovať v nezmazateľnej forme, ktorú bude náročné alebo nemožné lokalizovať.

   Napriek tomu, ak to povoľuje zákon, spoločnosť Amgen vymaže vaše osobné údaje (vrátane údajov súvisiacich so zdravím) uložené v databázach spoločnosti Amgen aktívne používaných na výskum a každodenné obchodné aktivity, alebo uložené v iných ľahko prehliadateľných médiách. Okrem toho po prijatí žiadosti o odstránenie vyvinieme primerané úsilie, aby sme nesprístupnili žiadne osobné údaje uložené v nezmazateľnom formáte, okrem prípadov vyžadovaných zákonom.

  • Ako môžete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov?

   Podľa práva na prenosnosť údajov máte právo požiadať, aby boli vaše osobné údaje poskytnuté spoločnosti Amgen doručené v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, za určitých podmienok, pričom požiadavku môžete uplatniť kontaktovaním Oddelenia na ochranu údajov spoločnosti Amgen na adrese privacy@amgen.com.

  • Podanie sťažnosti týkajúcej sa ochrany údajov na úrad pre dohľad. Ak máte pocit, že spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Amgen je v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom, pravidlom alebo nariadením, máte právo podať sťažnosť na miestny Úrad na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje vášho miestneho úradu pre dohľad je možné nájsť tu: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Ako uchovávame a chránime osobné informácie

  Vaše osobné údaje uchovávame v kombinácii tlačených a elektronických súborov. Elektronické súbory sú uložené na serveroch, ktoré prevádzkuje a udržiava spoločnosť Amgen a tretie strany na základe zmluvy so spoločnosťou Amgen.

  Chceme, aby vaše osobné údaje ostali čo možno najviac v bezpečí. Na zabezpečenie integrity a dôvernosti osobných údajov (vrátane údajov týkajúcich sa zdravia), ktoré nám poskytnete, môžeme podľa potreby použiť šifrovacie postupy. V rámci dodatočného bezpečnostného opatrenia sú všetky osobné údaje (vrátane údajov týkajúcich sa zdravia) udržiavané fyzicky za firewallmi a inými zariadeniami na zabezpečenie siete, aby sa zabránilo získaniu prístupu narušiteľom.

  Spoločnosť Amgen spracúva vaše osobné údaje počas obdobia nevyhnutného na splnenie účelov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a vaše osobné údaje uchováva v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov a nariadení.

  Kritériá, podľa ktorých sa postupuje, sú určené podľa:

  • účelu zhromaždených osobných údajov a splnenia tohto účelu;
  • podstaty, na základe ktorej sa osobné údaje zhromažďujú: napr. v prípade súhlasu ho môžete kedykoľvek odvolať;
  • povinných období uchovávania údajov stanovených zmluvnými a regulačnými požiadavkami.
 • VII. Kontaktujte nás

  Ak máte akékoľvek otázky alebo poznámky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, alebo ak si želáte podať sťažnosť, alebo ak chcete získať prístup alebo opraviť vaše osobné údaje, alebo ak potrebujete ďalšie informácie o konkrétnych aktivitách spracovania, kontaktujte vášho Zástupcu pre ochranu údajov na adrese privacy@amgen.com alebo Amgen Slovakia s.r.o.,Bottova 2A,Sky Park Offices,Bratislava 811 09,Slovensko.


Aktualizované v apríli 2018.