×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

PROSÍM, POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA!

VSTUPOM NA TÚTO STRÁNKU POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA, ROZUMIETE IM A SÚHLASÍTE, ŽE SA NIMI BUDETE RIADIŤ.

Táto Dohoda o podmienkach používania („Dohoda“) popisuje všeobecné podmienky platné pri používaní akýchkoľvek a všetkých web stránok spoločnosti Amgen (Europe) GmbH a/alebo jej filiálok (spolu označované ako „spoločnosť Amgen“) alebo web stránok so spoločným označením spoločnosti Amgen. Ak nesúhlasíte so všeobecnými Podmienkami, prosím, nepoužívajte túto web stránku. Použitie niektorých podstránok alebo služieb v rámci tejto web stránky môže podliehať ďalším podmienkam, pričom pred udelením prístupu bude od vás vyžiadaný súhlas.

Spoločnosť Amgen môže kedykoľvek prehodnotiť alebo upraviť tieto Podmienky alebo stanoviť nové podmienky používania tejto web stránky. Zmeny, úpravy alebo korekcie sa budú uplatňovať bezprostredne po tom, čo na ne budete upozornený, pričom upozornenie môže mať akúkoľvek podobu, vrátane, no nie výhradne, zverejnenia na stránke alebo emailu. Ak po takomto upozornení akýmkoľvek spôsobom použijete web stránku, bude to považované za súhlas s danými zmenami, úpravami či korekciami. Spoločnosť Amgen môže kedykoľvek upraviť svoje služby.

TÁTO WEB STRÁNKA NEPOSKYTUJE SLUŽBY ZDRAVOTNÍCKEHO ANI ODBORNÉHO PORADENSTVA.

Obsah tejto webovej stránky sa pokladá za zdroj všeobecných informácií v súvislosti s danou problematikou a je poskytovaný výhradne v takej podobe v „AKEJ JE“ a v „AKEJ JE DOSTUPNÝ“. Odporúčame vám, aby ste si zverejnený obsah overili s inými zdrojmi a informácie si dôkladne prešli s odborným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Amgen sa prostredníctvom tejto webovej stránky nezaoberá poskytovaním zdravotníckych či podobných odborných služieb alebo poradenstva a zámerom poskytnutých informácií nie je nahradiť zdravotné poradenstvo poskytované lekárom. Ak si želáte alebo potrebujete takéto služby či poradenstvo, mali by ste sa obrátiť na odborného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Publikovanie tohto obsahu spoločnosťou Amgen by sa nemalo chápať ako podpora vyjadrených názorov ani ako záruka akejkoľvek stratégie, odporúčania, liečby, činnosti či použitia liekov alebo preparátov, ktoré uvádza autor obsahu.

Rozsah používania

Spoločnosť Amgen vám ponúka možnosť, prezrieť si, použiť a stiahnúť jednotnú kópiu tejto web stránky na informatívne, osobné a nekomerčné použitie. Ak nie je na tejto stránke výslovne uvedené inak, žiadna časť obsahu či softvéru na webovej stránke sa nesmie kopírovať, sťahovať ani ukladať v systéme na vyhľadávanie údajov na žiaden iný účel, a tiež nesmie byť bez výslovného písomného povolenia spoločnosti Amgen redistribuovaná na akýkoľvek účel.

Súhlasíte s tým, že budete konať v súlade s platnou legislatívou a nespôsobíte webovej stránke nijaké škody ani narušenia. Beriete na vedomie, že spoločnosť Amgen vám môže pozastaviť, upraviť alebo obmedziť používanie web stránky z akéhokoľvek dôvodu a bez upozornenia.

Táto web stránka slúži len pre európskych rezidentov. Použitím web stránky vyhlasujete, že máte najmenej osemnásť (18) rokov a ste európskym rezidentom.

Obmedzenie záruk

CELÝ OBSAH NA TEJTO WEB STRÁNKE JE POSKYTOVANÝ VÝLUČNE „TAKÝ, AKÝ JE“ A „TAKÝ, AKO JE DOSTUPNÝ“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE, NO NIE VÝLUČNE, BEZ AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI A NEPORUŠENIA PRÁV. SPOLOČNOSŤ AMGEN NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU PRESNOSTI, ÚPLNOSTI, AKTUÁLNOSTI ČI SPOĽAHLIVOSTI AKÉHOKOĽVEK OBSAHU DOSTUPNÉHO PROSTREDNÍCTVOM WEB STRÁNKY. PREDTÝM, AKO SA NA TIETO INFORMÁCIE SPOĽAHNETE, STE POVINNÝ SI ICH OVERIŤ.. TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU A JEJ OBSAH POUŽÍVATE VÝHRADNE NA VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ AMGEN NEPOSKYTUJE VYJADRENIA ANI ZÁRUKY, ŽE POUŽITIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY BUDE NEPRERUŠOVANÉ ČI BEZCHYBNÉ. ZODPOVEDÁTE ZA PRIJATIE AKÝCHKOĽVEK POTREBNÝCH PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ, NEVYHNUTNÝCH NA ZABEZPEČENIE TOHO, ABY OBSAH, KTORÝ ZÍSKATE Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY, NEOBSAHOVAL VÍRUSY.

Obmedzenie zodpovednosti

POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKÉHOKOĽVEK JEJ OBSAHU JE NA VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ AMGEN NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO OSOBITÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ALEBO AKOKOĽVEK SÚVISIACE S PRÍSTUPOM NA WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO S JEJ POUŽITÍM, A TO NA ZÁKLADE ZMLUVY, NÁHRADY ŠKODY, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO NA AKOMKOĽVEK INOM ZÁKLADE, A TO AJ V PRÍPADOCH, KEĎ SPOLOČNOSŤ AMGEN BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD, VRÁTANE, NO NIE VÝLUČNE, V SÚVISLOSTI SO SPOĽAHNUTÍM SA NA AKÝKOĽVEK OBSAH ZÍSKANÝ POUŽITÍM WEBOVEJ STRÁNKY ZO STRANY AKEJKOĽVEK OSOBY ALEBO V SÚVISLOSTI S CHYBNÝMI, VYNECHANÝMI ALEBO NESKORO POSKYTNUTÝMI INFORMÁCIAMI POUŽÍVATEĽOVI ALEBO OD NEHO ZÍSKANÝMI, PRERUŠENÍM TELEKOMUNIKAČNÉHO PRIPOJENIA NA WEBOVÚ STRÁNKU, VÍRUSOV ČI STRÁT ÚDAJOV, BEZ OHĽADU NA TO, ČI BOLI SPÔSOBENÉ ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE ZANEDBANÍM, VYŠŠOU MOCOU, VOJNOU, TERORIZMOM, VÝPADKOM TELEKOMUNIKÁCIÍ, KRÁDEŽOU, ZNIČENÍM WEB STRÁNKY, NEOPRÁVNENÝM PRÍSTUPOM K WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO K SÚVISIACIM INFORMÁCIÁM A PROGRAMOM.

Hore uvedené výnimky a obmedzenia sa nesmú uplatňovať v jurisdikciách, ktoré takéto výnimky neumožňujú.

Odškodnenie

Ak porušíte akékoľvek podmienky tejto Dohody, súhlasíte, že obhájite, odškodníte a ochránite pred škodami spoločnosť Amgen aj jej predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov, sprostredkovateľov a držiteľov licencií pokiaľ ide o akékoľvek a všetky pohľadávky, vrátane nákladov, výdavkov a právnických poplatkov, ktoré vyplynú z vášho porušenia alebo s ním budú súvisieť.

Príspevky používateľov

Niektoré časti web stránky vám umožňujú posielať emaily alebo inak poskytnúť spätnú väzbu alebo informácie spoločnosti Amgen.

Súhlasíte, že pri zaslaní obsahu:

  • ak ste zdravotnícky pracovník, nebudete zasielať akékoľvek informácie, ktoré by priamo identifikovali pacienta alebo akékoľvek informácie, pri ktorých nemáte všetky potrebné súhlasy alebo povolenia na zverejnenie;
  • zašlete len obsah, ktorý spĺňa platnú legislatívu a nezašlete obsah, ktorý je urážlivý, hanlivý, nemravný, porušujúci pravidlá, ohrozujúci, opakujúci sa alebo inak nevhodný, alebo ktorý obsahuje akékoľvek vírusy či iný softvér, ktorý môže negatívne ovplyvniť prevádzku počítača niekoho iného;
  • beriete na vedomie a súhlasíte, že obsah, ktorý zašlete cez podstránku pre spätnú väzbu sa nebude považovať za dôverný; a
  • udeľujete spoločnosti Amgen neodvolateľné právo na použitie, kopírovanie, úpravu, zverejnenie, realizovanie, zaslanie a zobrazenie obsahu prostredníctvom akýchkoľvek médií v súlade s týmito Podmienkami a ak to dovoľuje legislatíva, vzdávate sa akýchkoľvek morálnych práv, ktoré by ste na daný obsah mohli mať. V súlade so všetkými platnými zákonmi bude môcť spoločnosť Amgen slobodne použiť daný obsah, vrátane akýchkoľvek myšlienok, konceptov, know-how či techník uvedených v danom obsahu, a to z akéhokoľvek dôvodu.

Ochranné známky

Obchodné známky, logá a ochranné známky na služby (spolu uvádzané ako „Ochranné známky“) zobrazené na tejto web stránke sú registrovanými a neregistrovanými Ochrannými známkami spoločnosti Amgen a ostatných. Nič z uvedeného na tejto web stránke by sa nemalo chápať ako udelenie akejkoľvek licencie či práva na Ochranné známky, a to ani nepriamo ani podľa zásady estoppel. Neoprávnené použitie akýchkoľvek Ochranných známok môže predstavovať porušenie platných zákonov.

Autorské práva

Táto web stránka je chránená autorskými právami. S výnimkou informatívneho, osobného a nekomerčného použitia tak, ako je uvedené vyššie, nesmiete upravovať, reprodukovať ani distribuovať dizajn či rozloženie tejto webovej stránky alebo jednotlivé časti dizajnu či rozloženia webovej stránky ani logá spoločnosti Amgen bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Amgen.

Informácie, novinky a tlačové správy

Táto web stránka môže obsahovať informácie, novinky a/alebo tlačové správy o spoločnosti Amgen. Napriek tomu, že tieto informácie sú k dátumu prípravy presné, spoločnosť Amgen nemá povinnosť aktualizovať informácie, novinky alebo tlačové správy. Na informácie o spoločnostiach iných ako Amgen, ktoré sú uvedené v novinkách, tlačových správach či inde, by ste sa nemali spoliehať ako na poskytnuté či podporované spoločnosťou Amgen.

Odkazy

Táto webová stránka spoločnosti Amgen môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované inými stranami. Odkazované stránky nie sú pod kontrolou spoločnosti Amgen a spoločnosť Amgen nie je zodpovedná za obsah dostupný na akejkoľvek internetovej stránke inej ako je táto webová stránka. Odkazy nenaznačujú, že spoločnosť Amgen podporuje materiály na akejkoľvek inej stránke a spoločnosť Amgen nenesie žiadnu zodpovednosť za váš prístup na odkazované webové stránky. Spoločnosť Amgen poskytuje odkazy na iné internetové stránky ako tip pre používateľa a prístup na akékoľvek iné internetové stránky odkazované na tejto webovej stránke je na vlastné riziko.

Ak nie je inak uvedené v písomnej dohode medzi vami a spoločnosťou Amgen, ste povinný dodržiavať nasledovnú politiku odkazovania spoločnosti Amgen: (i) akýkoľvek odkaz na web stránku Amgen musí byť výlučne textovým odkazom (text-only link) jasne označeným ako „WEBOVÁ STRÁNKA spoločnosti Amgen“, (ii) vzhľad, umiestnenie a ďalšie aspekty odkazu nesmú poškodzovať ani narúšať dobrú povesť názvov a ochranných známok spoločnosti Amgen, (iii) odkaz musí „smerovať“ na základný názov domény webovej stránky spoločnosti Amgen a nie na iné podstránky v rámci webovej stránky, (iv) vzhľad, umiestnenie a ďalšie atribúty odkazu nesmú vytvoriť falošný dojem, že vaša organizácia či subjekt je sponzorovaný, prepojený alebo spriaznený so spoločnosťou Amgen, (v) po kliknutí používateľa na odkaz sa musí zobraziť webová stránka na celej obrazovke a nie len v „rámčeku“ na odkazujúcej webovej stránke, a (vi) spoločnosť Amgen si vyhradzuje právo kedykoľvek a na základe vlastného uváženia zrušiť súhlas s odkazom.

Bezpečnosť

Táto webová stránka môže od vás vyžadovať registráciu alebo získanie hesla pred umožnením prístupu na webovú stránku alebo k istým službám dostupným na stránke. Ste zodpovedný za dodržanie dôvernosti registračných údajov a hesiel a za všetky použitia vášho hesla, bez ohľadu na to, či ste ich oprávnili alebo nie.

Lokalita, rozhodné právo

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Amgen. Tieto všeobecné podmienky sa riadia slovenským právom, bez odkazu na platné právne normy. Akékoľvek sťažnosti alebo spory vyplývajúce z týchto Podmienok alebo s nimi súvisiace budú predmetom výhradnej jurisdikcie slovenských súdov.

Spoločnosť Amgen neprehlasuje, že informácie na webovej stránke sú primerané alebo dostupné na použitie v lokalitách mimo Európy a prístup k tejto webovej stránke z území, v ktorých môže byť obsah tejto webovej stránky ilegálny, je zakázaný. Osoby, ktoré sa rozhodnú pre prístup na túto webovú stránku z iných lokalít tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovedné za dodržiavanie platných lokálnych zákonov.

Porušenie podmienok a ďalšie politiky

Spoločnosť Amgen si vyhradzuje právo nárokovať si všetky dostupné nápravné prostriedky za porušenie týchto Podmienok, vrátane práva na zablokovanie prístupu na túto webovústránku z konkrétnej internetovej adresy.

Použitie informácií

Spoločnosť Amgen si vyhradzuje právo a vy oprávňujete spoločnosť Amgen na používanie a postúpenie všetkých informácií o vašom použití tejto web stránky a všetkých informácií, ktoré ste poskytli akýmkoľvek spôsobom v súlade s týmito Podmienkami, našim Vyhlásením o ochrane súkromia a platnou legislatívou.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali naše Vyhlásenie o ochrane súkromia.

Zákony o cenných papieroch

Táto webová stránka môže obsahovať vyjadrenia o prevádzkach spoločnosti Amgen, jej vyhliadkach, stratégiách, finančnom stave, budúcich hospodárskych výsledkoch a dopyte po výrobkoch alebo službách spoločnosti Amgen, ako aj jej zámery, plány a ciele, ktoré sú vyjadreniami do budúcna. Tieto vyjadrenia sa zakladajú na viacerých predpokladoch a odhadoch, ktoré sú predmetom značnej neistoty, pričom mnohé z nich nie sú pod našou kontrolou. Slová ako „očakáva“, „predpokladá,“ „verí,“ „odhaduje“, „usiluje sa,“ „plánuje“, „zamýšľa“ a podobné výrazy použité na web stránke majú za cieľ identifikovať vyjadrenia do budúcna, ktoré majú spadať pod zásadu „bezpečného prístavu“ v rámci zákonov o cenných papieroch, ktoré sa uplatňujú pre vyjadrenia do budúcna. Táto web stránka a informácie na nej uvedené nepredstavujú ponuku ani žiadosť o ponuku na predaj akýchkoľvek cenných papierov. Žiadne z tu uvedených informácií nie sú zamýšľané a nesmú sa považovať za začlenené do akýchkoľvek podaní či dokumentov spoločnosti Amgen v súvislosti s cennými papiermi.