×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

AMGEN NA SLOVENSKU

Spoločnosť Amgen Inc. je vyše 40 rokov priekopníkom v oblasti biotechnológií. Zameriava sa na výskum, vývoj a výrobu originálnych aj biosimilárnych liekov určených na liečbu závažných chorôb. Sme hrdí na náš prínos v oblasti humánnej biológie, ako aj na našu schopnosť premieňať nové nápady a objavy na liečivá, ktoré skvalitňujú život miliónom pacientov. Sme presvedčení, že inovatívne, veľmi špecifické lieky, ktoré poskytujú veľký klinický prínos v liečbe závažných chorôb, sú riešením, ktoré pomáha nielen pacientom, ale vytvára priestor pre zníženie sociálneho a ekonomického dopadu mnohých ochorení na spoločnosť.

V súčasnosti zamestnáva približne 22 000 ľudí a má pobočky vo viac ako 100 krajinách sveta. Pobočka Amgen Slovakia s.r.o. na Slovensku so sídlom v Bratislave má viac ako 50 zamestnancov a bola otvorená 1.5.2004. Tento dátum bol vybratý zámerne, pretože vtedy vstúpilo Slovensko spolu s ďalšími krajinami - Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko a Litva - do Európskej únie. Pobočky spoločnosti Amgen Inc. boli otvorené v tento deň vo všetkých spomínaných krajinách.

Portfólio spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o. v súčasnej dobe tvoria nasledovné lieky:

AMGEVITA® (adalimumab) - používa sa na liečbu zápalových ochorení ako sú reumatoidná artritída, polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída, artritída spojená s entezitídou, ankylozujúca spondylitída, axiálna spondylartritída, hidradenitis suppurativa, psoriatická artritída, ložisková psoriáza, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída a neinfekčná uveitída..

Aranesp® (darbepoetín alfa) - používa sa na liečbu anémie u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek a u onkologických pacientov.

BEKEMV® (ekulizumab) - používa sa na liečbu paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrie (PNH).
Na používanie ekulizumabu existujú regulačné práva týkajúce sa exkluzivity lieku na trhu na liečbu
zriedkavých ochorení, pokiaľ ide o použitie na liečbu

  • atypického hemolyticko-uremického syndrómu (aHUS) do 29. novembra 2023,
  • refraktérnej generalizovanej myasténie gravis (gMG) do 17. augusta 2027 a
  • neuromyelitis optica a jej spektrum ochorení (NMOSD) do 28. augusta 2029.

Preto je BEKEMV® schválený výlučne na indikáciu paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrie (PNH) a
nesmie sa používať na iné uvedené indikácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné zo zdravotných dôvodov.

Uvedené záväzky platia v súvislosti s indikáciami aHUS, gMG a NMOSD, pokiaľ sú v platnosti
príslušné regulačné práva týkajúce sa exkluzivity lieku pre ojedinelé ochorenia.

BLINCYTO® (blinatumomab) – používa sa na liečbu pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou.

KANJINTI® (trastuzumab) – používa sa na liečbu včasného a metastatického karcinómu prsníka a metastatického karcinómu žalúdka s pozitivitou HER2.

Kyprolis® (karfilzomib) – používa sa na liečbu dospelých pacientov s mnohopočetným myelómom.

LUMYKRAS® (sotorasib) – používa sa na liečbu dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom
pľúc s mutáciou KRAS G12C, u ktorých došlo k progresii po minimálne jednej predchádzajúcej línii systémovej liečby.

MVASI® (bevacizumab) – používa sa na liečbu karcinómu hrubého čreva, konečníka, prsníka, nemalobunkového karcinómu pľúc, obličiek, vaječníkov, Fallopiovej trubice, peritonea a krčka maternice.

Neulasta® (pegfilgrastim) - používa sa na skrátenie trvania neutropénie a zníženie výskytu febrilnej neutropénie u onkologických pacientov.

Nplate® (romiplostim) - používa sa na liečbu primárnej imunitnej trombocytopenickej purpury (ITP), zriedkavej krvnej poruchy.

Otezla® (apremilast) - používa sa na liečbu chronickej ložiskovej psoriázy a psoriatickej artritídy.

Prolia® (denosumab) – používa sa na liečbu postmenopauzálnej osteoporózy u žien a u mužov so zvýšeným rizikom zlomenín.

Repatha® (evolokumab) – používa sa na liečbu primárnej hypercholesterolémie, homozygotnej familiárnej hypercholesterolémie, zmiešanej dyslipidémie a na liečbu pacientov s preukázaným aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením.

Vectibix® (panitumumab) - používa sa na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.

XGEVA® (denosumab) – používa sa na prevenciu príhod súvisiacich so skeletom u dospelých pacientov s kostnými metastázami zo solídnych tumorov.