×

Práve opúšťate stránku amgen.sk a chystáte sa navštíviť inú stránku patriacu spoločnosti Amgen (amgen.eu). Na stránke amgen.sk nie je prebraný obsah zo stránky amgen.eu.

×

Prajete si opustiť stránky spoločnosti Amgen Slovakia s.r.o.

Vážený návštevník, práve odchádzate z webových stránok www.amgen.sk. Spoločnosť Amgen Slovakia s.r.o. už ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok iných subjektov.

POSLANIE A HODNOTY

Poslanie a hodnoty

Naše poslanie a zásady

Spoločnosť Amgen sa snaží slúžiť pacientom tým, že premieňa vedecké a biotechnologické nádeje na liečebné postupy, ktoré navracajú zdravie, ba dokonca zachraňujú životy. Vo všetkom, čo konáme, sa zameriavame na plnenie tohto poslania a pri každom našom kroku sa riadime zásadami, ktoré nás charakterizujú.

Naše poslanie: slúžiť pacientom

Naše hodnoty

Vychádzať z vedeckého pokroku

Náš úspech závisí od zavádzania význačných vedeckých inovačných postupov, integrity a sústavného zlepšovania všetkých aspektov nášho podnikania pomocou využívania exaktných metód. Exaktnú metódu vidíme ako mnohostupňový proces, do ktorého patrí návrh správneho experimentu, zhromažďovanie a analýza údajov a racionálne rozhodovanie. Tento proces nie je subjektívny ani emocionálny, je skôr logický, otvorený a racionálny. Očakáva sa a vysoko sa cení uplatňovanie vedeckých metód vo všetkých súčastiach organizácie.

Víťaziť v silnej konkurencii

Súťažíme s časom, minulým úspechom a usilovnými konkurentmi, aby sme rýchlo dosahovali vysoko kvalitné výsledky. Riskovanie je súčasťou dosahovania víťazstiev. Predchádzajúce úspechy nás nesmú priviesť na slepú koľaj. Aj keď intenzívne súťažíme, riadime sa vysoko etickými princípmi a vyžadujeme integritu v stykoch s konkurenciou, klientmi, partnermi a medzi sebou navzájom.

Vytvárať hodnoty pre pacientov, zamestnancov aj akcionárov

Zameraním sa na potreby pacientov prinášame hodnoty. Spoločnosť Amgen vytvára pracovné prostredie, ktoré poskytuje zamestnancom príležitosti pre využitie ich úplného potenciálu. Snažíme sa prinášať našim akcionárom vysoké dlhodobé výnosy, pričom berieme do úvahy potreby pacientov, zamestnancov aj akcionárov.

Riadiť sa etickými princípmi

Pri poskytovaní našich produktov a služieb, ako aj v komunikácii, vytrvalo uplatňujeme najvyššie etické normy.

Vzájomná dôvera a rešpekt

Každé pracovné miesto je pre spoločnosť Amgen dôležité a každý zamestnanec je potrebný. Snažíme sa získavať kvalitných talentovaných, vysoko zaangažovaných ľudí, ktorým poskytujeme vhodné prostredie na rozvoj kariéry, rešpektu, zodpovednosti jednotlivca a hodnotovú rozmanitosť. Osobná iniciatíva a rýchle dosahovanie kvalitných výsledkov posilňuje dôveru.

Zabezpečenie kvality

Kvalita je základným kameňom všetkých našich aktivít. Vyhľadávame tie najkvalitnejšie informácie, rozhodnutia a tých najkvalitnejších ľudí. Vytvárame produkty špičkovej kvality a poskytujeme vysoko kvalitné služby. Kvalita sa vinie celou našou produkciou.

Tímová práca

Naše tímy usilovnou prácou prenášajú výdobytky vedy z laboratórií cez klinické štúdie až do trhového prostredia a tak podporujú ostatné aspekty nášho podnikania. Špičkové tímy spolupracujú a prijímajú tie najlepšie rozhodnutia pre pacientov, zamestnancov aj akcionárov. Naša tímová štruktúra poskytuje zamestnancom spoločnosti Amgen príležitosti ovplyvňovať smerovanie organizácie, nadobudnúť širší pohľad na ostatné funkcie v rámci spoločnosti Amgen a dosahovať ich kompletný potenciál.

Spolupráca, komunikácia a zodpovednosť

Lídri spoločnosti Amgen vyhľadávajú nové obchodné príležitosti a zapájajú kľúčových akcionárov do významných rozhodnutí. Pri získavaní nových príležitostí sú poprednými lídrami vítané rozmanité názory, konfliktné pohľady a otvorený dialóg, ktoré vedú k zrelým úvahám. Zreteľne a otvorene komunikujú rozhodnutia a argumenty v konkrétnom časovom rámci. Bezprostredne po vydaní rozhodnutia sú lídri a členovia tímu zodpovední za okamžité uplatňovanie rozhodnutí a výsledky.